Úvod > Dotace
DOTACE


ZPRACUJTE SI SAMI VLASTNÍ KOMPOST
Dotace z OPŽP na odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Prioritní osa 3

Rostoucí množství odpadů a problémy s tím spojené můžete řešit vybudováním vlastní kompostárny, systému svozu odpadů nebo sběrným dvorem. Operační program Životní prostředí (OPŽP) má v letech 2014–2020 pro tyto účely připraveny prostředky ve výši více než 458 milion eur z Fondu soudržnosti a z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Cílem podpory je zkvalitnění nakládání s odpady, snížení produkce odpadů, prevence environmentálních rizik a odstraňování starých ekologických zátěží.

Co si můžete pořídit?

Traktor s čelním nakladačem, teleskopický manipulátor, kolový nakladač, smykový nakladač včetně technologií na drcení, míchání a nakládání s kompostem.

Kdo může žádat?

O dotaci mohou požádat jak podnikatelské, tak nepodnikatelské subjekty, zejména obce a kraje, příspěvkové organizace, státní podniky, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení. Úplný výčet subjektů, podmínky pro podání žádosti o dotaci a podrobnější informace si prostudujte v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014–2020 (dále jen „Pravidla pro žadatele a příjemce podpory“). Ke stažení na stránkách www.opzp.cz .

Výše dotace a kolik můžete získat?

Až 85 % způsobilých výdajů projektu a s ideální výší dotace 200 tis. EUR / 1 krát za tři roky. A to vše i na kompostovací technologie, sběrné dvory a systémy odděleného svozu odpadů se žádostí v rámci žádosti v režimu “de-minimis“.

Kdy můžete žádat?

Žádosti lze podávat kolovým systémem až do roku 2020 na základě vyhlášených výzev. Přehled vyhlášených výzev naleznete na adrese: www.opzp.cz/vyzvy/

Co Vám nabízíme?

  • Poradenství a výběr nejvhodnější technologické linky
  • Analýzu proveditelnosti projektu zamýšlené kompostárny/projektu
  • Kompletní návrh a vypracování projektové dokumentace
  • Podání vypracované žádosti

    Soubory ke stažení:

  • Obecné informace k OPŽP 2014 - 2020
  • Středně dlouhodobý harmonogram výzev 2015-2018
  • Harmonogram výzev 2015
  • Informační leták k prioritní ose 3